കേരളത്തിന് ഒരു കൈ താങ്ങാകാം നമുക്ക്.

August 27, 2018 doresetadmin 0

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഡി . എം . എ കുടുംബാംഗങ്ങളായ് എല്ലാവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകൾ നേരുന്നു , പ്രവാസികളായ നമ്മൾ കേരളത്തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു എല്ലാവർഷവും വളരൈ കേമമായി ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തി വന്നിരുന്നു .. ഈ […]